Produkty

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto obchodní podmínky upravují obsah kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.autolamp.cz mezi společnosti AUTOLAMP, s.r.o. a spotřebiteli (osobami ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku), jako kupujícími

I. Provozovatel internetového obchodu a prodávající z kupní smlouvy

Obchodní společnost
Autolamp CZ s.r.o.
IČ: 25941470
Kratonohy 91, Kratonohy, PSČ 50324
zapsaná v obch. Rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 16411
tel: 495 585 855
e-mail: autolamp@autolamp.cz 

II. Všeobecná ustanovení o sjednání kupní smlouvy

Název a hlavní charakteristiky zboží, jež může být předmětem kupní smlouvy, jsou uvedeny v položkách on-line elektronického obchodu www.autolamp.cz. Prostřednictvím interaktivního postupu nákupu v internetovém obchodu vytvoří kupující objednávku zboží za cenu uvedenou u příslušných položek zboží. V průběhu tvorby objednávky má kupující možnost vizuální kontroly své objednávky včetně oprav chyb vzniklých při zadávání dat. Současně kupující tvorbou objednávky bere na vědomí, že součástí kupní smlouvy vzniklé z jeho objednávky jsou i tyto obchodní podmínky. Hotovou objednávku kupující odešle prodávajícímu. Odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a kterými se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží spotřebitelům.
Nabídka a cena zboží je v platnosti vždy po dobu, kdy je předmětné zboží vedeno v on-line elektronickém obchodu www.autolamp.cz.

III. Informace o obsahu kupní smlouvy

Sjednávají se tyto náležitosti smlouvy:

 1. a) předmětem smlouvy je zboží, jehož název a hlavní charakteristiky jsou uvedeny vždy u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránceautolamp.cz,

  b) cena zboží se sjednává v částce uvedené vždy v okamžiku odeslání objednávky u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.autolamp.cz. K této ceně bude při vyúčtování nákupu připočtena DPH podle platných předpisů. Ceny zboží ve své nabídce může prodávající kdykoli změnit. Dojde-li ke změně ceny zboží po odeslání objednávky kupujícím, nemá taková změna na sjednání výše ceny dle dříve odeslané objednávky žádný vliv,

  c) náklady na dodání
  Způsob dodání zboží je sjednán volbou kupujícího, kterou kupující provede označením přepravní služby, jejímž prostřednictvím žádá zboží dodat, z nabídky přepravních služeb, které jsou v době uskutečnění objednávky k dispozici na internetové stránce www.autolamp.cz. Označením příslušné přepravní služby kupující souhlasí s úhradou nákladů dodání ve výši dle informací uvedených u příslušné přepravní služby, resp. vygenerovaných k úhradě v procesu tvorby objednávky po uskutečnění příslušné volby přepravní služby. Mimo volby způsobu přepravy může kupující stejným způsobem (označením příslušné nabídky) sjednat osobní vyzvednutí zboží v provozovně.
  V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby hradí při objednávkách zboží v hodnotě nad 1500 Kč (s DPH) přepravné (příp. doběrečné) prodávající (platí pro zákazníky v ČR).
  Ke všem částkám účtovaným jako náklady zaslání zboží (přepravné, doběrečné, apod.) bude připočtena DPH podle platných předpisů.

  d) způsob placení
  Kupující zvolí způsob zaplacení zboží z následujících možností
  - hotově nebo platební kartou při osobním odběru zboží
  - na dobírku v případě zaslání zboží
  - on line platba platební kartou v případě zaslání zboží

  e) náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí vždy ten z účastníků, který je podle svých smluvních vztahů s poskytovateli k jejich hrazení povinen,

 

IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu, případně odkud je odešle prostřednictvím přepravní firmy.

V. Postup vzniku kupní smlouvy

Podmínkou pro vznik kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. K platnosti elektronické objednávky, tak aby následkem jejího odeslání vznikla kupní smlouva, je třeba vyplnit všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři.
O přijetí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí kupujícího včetně odkazu na úložiště jeho kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek s možností stažení souboru obsahujícím příslušný smluvní text. Úložiště bude pro jednotlivý obchodní případ kupujícímu přístupno po dobu 30 dnů ode dne odeslání objednávky.
Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dodacích nákladů.
Prodávající může podle obsahu objednávky požádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky prostřednictvím přímého dotazu na emailovou adresu kupujícího nebo jinou formou umožňující zachytit obsah sdělení kupujícího. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede ve lhůtě 7 dnů nebo ji provést odmítne, kupní smlouva nevznikne. O tom prodávající kupujícího vyrozumí.

VI. Dodací lhůta

U zboží, které je skladem, vyřídí prodávající objednávku přijatou do 14 hod., tedy odešle zboží kupujícímu prostřednictvím sjednané přepravní služby (viz čl. III písm. c) nebo je připraví k vyzvednutí v provozovně téhož dne. Jinak zajistí prodávající vyřízení objednávky nejbližší pracovní den.
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, vyrozumí prodávající kupujícího o této skutečnosti a zboží dodá neprodleně po jeho obdržení. Nebude-li možno odeslat objednané zboží do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky, vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího o této skutečnosti a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původně objednaným. Zároveň požádá kupujícího o souhlas s navrženým postupem. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů, že s náhradním řešením souhlasí nebo je odmítne, platí, že objednávka kupujícího, resp. kupní smlouva mezi účastníky, se od počátku ruší.

VII. Reklamace vad, odstoupení od smlouvy

Pokud zboží kupující neodebírá osobně, tak se rozumí dodáním zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Nepřevezme-li kupující věc bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo umožněno její převzetí, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 10 Kč za každý započatý den. Pokud kupující po převzetí zboží zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, reklamovat zjištěné vady a nedostatky na shora uvedenou adresu provozovny. Pokud tak neučiní, může prodávající pozdější reklamaci považovat bez dalšího za neoprávněnou.

Prodávající odpovídá podle ust. § 2161 Občanského zákoníku kupujícímu

(1) za to že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

(2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 1. a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

(3) Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

(4) Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

(5) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dvou let od převzetí neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Pro běh lhůty k uplatnění vady jsou rozhodující údaje z dokladu o zakoupení věci (faktura, účtenka, dodací list, nebo potvrzení přepravní firmy o doručení věci kupujícímu).

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Práva z vadného plnění vylučují změny věci, ke kterým došlo následkem neodborného nebo nešetrného zacházení, použití výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanického poškození nebo opotřebení, živelných pohrom, jako například úder blesku či jiný atmosférický výboj či jev, přepětí, ohně či vody nebo působení jiných nestandardních jevů.

Práva z vady nevznikají z běžného opotřebení a obvyklého používání, rovněž např. z nevhodného výběru typu zboží, z chybného používání a manipulace, z chybné instalace výrobku, z nesprávné údržby a skladování, z nedodržení doporučených postupů a z neodborných zásahů do zboží.

Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách dodání. Pokud se v průběhu doby, po kterou prodávající za vadné plnění odpovídá, vyskytne vada spojená s odpovědností prodávajícího, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.
Náklady na doručení zboží k reklamaci hradí kupující. Prodávající do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží sdělí kupujícímu způsob řešení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí do třiceti dnů. Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží v jeho provozovně, bylo-li k reklamaci osobně předáno, nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní nebo poštovní služby, zašle je na své náklady zpět.

Pro urychlení průběhu reklamace doporučujeme vyplnit Reklamační formulář (ke stažení na webových stránkách dodavatele:

http://www.autolamp.cz/DATA/download/cz/reklamace.xls) a tento formulář zaslat v listinné podobě společně s reklamovaným zbožím.

Kupující je k přijetí reklamace povinen prokázat práva z kupní smlouvy a doložit další skutečnosti v následujícím rozsahu:

 1. co nejvýstižněji popsat vadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje,
  2. doručit zboží ve stavu odpovídajícím okamžiku, kdy nastal důvod reklamace na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího.
  3. prokázat vznik kupní smlouvy ke zboží mezi účastníky doložením faktury nebo dokladu o doručení zboží (popř. dodací list),
  4. reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství apod.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

(2) Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.  Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 10 Kč za každý započatý den.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. a) prodávající vadu odmítl odstranit, nebo ji neodstranil, ač k tomu byl povinen,
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

V případě, že kupující požaduje vyřízení reklamace formou vrácení kupní částky, platí, že pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (§ 1832 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě rozhodne, musí splnit následující podmínky:

 1. vyplnit formulář pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, a to buď jeho stažením zde nebo volnou formou s uvedením přinejmenším následujících informací:
  Oznámení o odstoupení od smlouvy
  Autolamp CZ s.r.o., Kratonohy 91, Kratonohy, PSČ 50324
  Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu zboží dle
  přiloženého dokladu o prodeji_________
  Zboží bylo objednáno dne ________ a doručeno dne __________
  Kupující: jméno a příjmení, přesná adresa__________
  Číslo účtu k zaslání částky za zboží ____________________
  Datum___________
  Podpis kupujícího___________
  Vyplněný formulář v listinné formě či listinu s uvedeným obsahem je třeba ve lhůtě odeslat prodávajícímu.
  2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu Autolamp CZ s.r.o., Kratonohy 91, Kratonohy, PSČ 50324.
  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Ke zboží musí být přiložen doklad prokazující právo kupujícího jako účastníka kupní smlouvy (např. účetní doklad). Náklady spojené s vracením zboží nese kupující.
  3. Zboží musí být vráceno kompletní včetně všech součástí a příslušenství a dodané dokumentace. Takovou součástí nebo příslušenstvím dodávky zboží, která se vrací, je i obal, který se rozbalením zboží neznehodnocuje a plní i jinou než jednorázovou obalovou funkci (např. pevná schránka pro dlouhodobé uchování zboží v automobilu).
  Kupující bere na vědomí, že jeho právo ke zboží do doby odstoupení od smlouvy zahrnuje vyzkoušení zboží či ověření jeho funkce v rozsahu, jak by to bylo obvyklé při osobní koupi zboží (u světelných zdrojů ověření funkčnosti zkušebním zapojením do zdroje napětí, u stíracích lišt jejich vizuální kontrola, apod.). V případě, že je zboží použito nebo užíváno ve větším rozsahu, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty vráceného zboží oproti ceně téhož zboží jako zboží nového. Výše náhrady škody je vždy omezena výší kupujícím zaplacené kupní ceny zboží bez všech poplatků. Vyúčtovanou částku náhrady škody je prodávající oprávněn započítat vůči částce kupní ceny, na jejíž vrácení by měl kupující jinak nárok.
  Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude doručeno vracené zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, všechny platby, které od kupujícího obdržel, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, (osobní převzetí - § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku) a kromě částky případně započtené na snížení hodnoty zboží podle předchozího odstavce (§ 1833 Občanského zákoníku).
  Zaslání zboží po odstoupení od smlouvy zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

VIII. Ostatní ujednání

Dokumentace ke kupní smlouvě je prodávajícím v nezbytném rozsahu archivována po zákonem předepsanou dobu jako důvěrná za účelem splnění jeho povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňových a jiných předpisů a bude zpřístupněna pouze oprávněným úředním osobám.
Prodávající upozorňuje kupujícího ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku, že uzavřená kupní smlouva nebude v písemné podobě u prodávajícího uložena. Z tohoto důvodu doporučuje kupujícímu, aby dbal na uložení své dokumentace ke kupní smlouvě jejím stažením v textové podobě. Účetní doklady k uskutečněnému prodeji zboží (faktury a doklady o prodeji za hotové) může prodávající zaslat kupujícímu na jeho žádost.

Mimo mimosoudního vyřízení stížností v rámci reklamace podle těchto obchodních podmínek má kupující možnost uplatnit stížnost nebo vyhledat pomoc při mimosoudním řešení sporu v rámci organizací zastřešených
Ministerstvem průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/) případně se obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu mezi ním a obchodní společností Autolamp CZ s.r.o., IČ: 25941470, se sídlem Kratonohy 91, Kratonohy, PSČ 50324, jako prodávajícím.

1