Produkty

Obchodní podmínky pro nespotřebitelské subjekty

Tyto obchodní podmínky upravují obsah smlouvy o koupi zboží uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.autolamp.cz mezi obchodní společnosti AUTOLAMP, s.r.o. a osobami, které nejsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, jako kupujícími

I. Provozovatel internetového obchodu a prodávající ze smlouvy o koupi

Obchodní společnost
Autolamp CZ s.r.o.
IČ: 25941470
Kratonohy 91, Kratonohy, PSČ 50324
zapsaná v obch. Rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 16411
tel: 495 585 855
e-mail: autolamp@autolamp.cz

EET: Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

II. Všeobecná ustanovení o sjednání smlouvy o koupi

Prostřednictvím interaktivního postupu nákupu v internetovém obchodu vytvoří kupující objednávku zboží za cenu uvedenou u příslušných položek zboží. V průběhu tvorby objednávky má kupující možnost vizuální kontroly své objednávky včetně oprav chyb vzniklých při zadávání dat. Hotovou objednávku kupující odešle prodávajícímu. Odesláním vytvoří kupující závaznou objednávku, jejíž součástí je i akceptace těchto obchodních podmínek. Přijetím objednávky prodávajícím vznikne smlouva o koupi zboží, jejíž součástí jsou tyto podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a kterými se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o koupi vyjma ustanovení vztahujících se ke spotřebiteli jako jedné smluvní straně.
Nabídka a cena zboží je v platnosti vždy po dobu, kdy je předmětné zboží vedeno v on-line elektronickém obchodu www.autolamp.cz,

III. Informace o obsahu smlouvy o koupi zboží

Sjednávají se tyto náležitosti smlouvy
a) předmětem koupě je zboží, jehož název a hlavní charakteristiky jsou uvedeny vždy u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.autolamp.cz,
b) cena zboží se sjednává v částce uvedené vždy v okamžiku odeslání objednávky u příslušné položky zboží vjeho nabídce na internetové stránce www.autolamp.cz. Ktéto ceně bude při vyúčtování nákupu připočtena DPH podle platných předpisů. Ceny zboží ve své nabídce může prodávající kdykoli změnit. Dojde-li ke změně ceny zboží po odeslání objednávky kupujícím, nemá taková změna na sjednání výše ceny dle dříve odeslané objednávky žádný vliv,
c) náklady na dodání zboží
Způsob dodání zboží je sjednán volbou kupujícího, kterou kupující provede označením přepravní služby, jejímž prostřednictvím žádá zboží dodat, z nabídky přepravních služeb, které jsou v době uskutečnění objednávky k dispozici na internetové stránce www.autolamp.cz. Označením příslušné přepravní služby kupující souhlasí s úhradou nákladů dodání ve výši dle informací uvedených u příslušné přepravní služby, resp. vygenerovaných k úhradě v procesu tvorby objednávky po uskutečnění příslušné volby přepravní služby. Mimo volby způsobu přepravy může kupující stejným způsobem (označením příslušné nabídky) sjednat osobní vyzvednutí zboží v provozovně.
V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby hradí při objednávkách zboží v hodnotě nad 5000 Kč (bez DPH) přepravné (příp. doběrečné) prodávající (platí pro zákazníky v ČR).
Ke všem částkám účtovaným jako náklady zaslání zboží (přepravné, doběrečné, apod.) bude připočtena DPH podle platných předpisů.
d) způsob placení
Kupující zvolí způsob zaplacení zboží z následujících možností - hotově nebo platební kartou při osobním odběru zboží
na dobírku v případě zaslání zboží
on line platba platební kartou v případě zaslání zboží
e) náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí vždy ten z účastníků, který je podle svých smluvních vztahů s poskytovateli k jejich hrazení povinen.

IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu, případně odkud je odešle prostřednictvím přepravní firmy.

V. Postup vzniku smlouvy o koupi

Podmínkou pro vznik smlouvy o koupi je přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. K platnosti elektronické objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři.
O přijetí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí kupujícího.
Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dodacích nákladů, a touto akceptací ceníku se výše kupní ceny v případě vzniku smlouvy považuje za sjednanou. Přijetím objednávky kupujícího prodávajícím vzniká smlouva, kterou prodávající prodává kupujícímu objednané zboží a zavazuje se, že zboží kupujícímu odevzdá a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo za podmínek této smlouvy a za sjednanou kupní cenu a kupující zboží za sjednanou kupní cenu kupuje a zavazuje se, že je za podmínek této smlouvy převezme a kupní cenu zaplatí.
Prodávající může podle obsahu objednávky žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky prostřednictvím přímého dotazu na emailovou adresu kupujícího nebo jinou formou umožňující zachytit obsah sdělení kupujícího. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede ve lhůtě 7 dnů nebo ji provést odmítne, prodávající objednávku kupujícího nepřijme. O nepřijetí objednávky prodávající kupujícího vyrozumí.

VI. Dodací lhůta

U zboží, které je skladem, vyřídí prodávající objednávku přijatou do 14 hod., tedy odešle zboží kupujícímu prostřednictvím sjednané přepravní služby (viz čl. III písm. c) nebo je připraví k vyzvednutí v provozovně téhož dne. Jinak zajistí prodávající vyřízení objednávky nejbližší pracovní den.
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, vyrozumí prodávající kupujícího o této skutečnosti a zboží dodá neprodleně po jeho obdržení. Nebude-li možno odeslat objednané zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího o této skutečnosti a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původně objednaným. Zároveň požádá kupujícího o souhlas s navrženým postupem. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu ve lhůtě 5 dnů, že s náhradním řešením souhlasí nebo je odmítne, platí, že objednávka kupujícího, resp. smlouva o koupi mezi účastníky se od počátku ruší.

VII. Záruka, práva z vadného plnění

Pokud zboží kupující odebírá osobně, nastane okamžik odevzdání (dodání) osobním převzetím zboží kupujícím nebo jinou osobou, která jedná jménem kupujícího, jinak pro odevzdání zboží platí ust. § 2091 odst. 1 Občanského zákoníku.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v daňovém dokladu a skutečně přijatým zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, reklamovat zjištěné vady a nedostatky na shora uvedenou adresu provozovny. Pokud tak neučiní, může prodávající pozdější uplatnění nároků vadného plnění považovat bez dalšího za neoprávněné.
Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, přepětím, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, vady v důsledku nevhodného výběru typu zboží, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, vady způsobené nedodrženým doporučených postupů a na vady způsobené neodborným zásahem do zboží. Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 3 dnů, informovat prodávajícího o případně zjištěném vadném plnění. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada, na níž se podle výše uvedeného vztahuje záruka na jakost, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Nebylo-li právo ze záruky nebo jiného vadného plnění (reklamace) uplatněno včas, prodávající nárok odmítne.
Náklady na doručení zboží k reklamaci vady hradí kupující. Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží v jeho provozovně, bylo-li k reklamaci osobně předáno, nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní nebo poštovní služby, zašle je na své náklady zpět.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a vystavit za tímto účelem příslušný účetní doklad, který se kupující zavazuje uhradit.
Kupující se zavazuje vyplnit Reklamační formulář (ke stažení na webových stránkách dodavatele: https://www.autolamp.cz/eshop/download) a tento formulář zaslat společně s reklamovaným zbožím. Bez vyplněného formuláře nelze reklamaci vyřídit.

Kupující je k přijetí reklamace povinen prokázat práva ze smlouvy o koupi a doložit další skutečnosti v následujícím rozsahu:
a) co nejvýstižněji popsat vadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje,
b) doručit zboží ve stavu odpovídajícím okamžiku, kdy nastal důvod reklamace na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího.
c) prokázat vznik smlouvy o koupi zboží mezi účastníky doložením faktury nebo dokladu o doručení zboží (popř. dodací list),
d) reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství apod.
Další postup účastníků v případě reklamace se řídí příslušnými ust. § 2099 až 2117 Občanského zákoníku.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

VIII. Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Autolamp CZ s.r.o. IČ 25941470 se sídlem Kratonohy 91, 50324 Kratonohy (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Autolamp CZ s.r.o., Kratonohy 91, 50324 Kratonohy
email: autolamp@autolamp.cz 
telefon: 495585855
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

IX. Ostatní ujednání

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, a jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi. Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást smlouvy o koupi uzavřené prostřednictvím internetu mezi ním a obchodní společností Autolamp CZ s.r.o., IČ: 25941470, se sídlem Kratonohy 91, Kratonohy, PSČ 50324, jako prodávajícím.

1